HATCHERY PROJECT

Pas Reform Hatchery Technologies

" บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

ด้านตู้ฟักไข่จากประเทศเนเธอร์แลนด์ "

1521747454855_edited.png

" กลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ริเริ่มคิดค้นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติภายในฟาร์ม และโรงฟักไข่ "

period-4-2000-present_edited_edited.jpg

Incubator

Product model

  • SmartSetPro™ setter

  • SmartSetPro™ corridor setter

  • SmartPro™ Combi Incubator

Hatcher

Product model

  • SmartStart™ hatcher

  • SmartHatchPro™ hatcher

SmartControl-header.jpg

Process Control

ด้วยเทคโนโลยีในการควบคุมกระบวนการผลิต SmartControl™ และ SmartCenterPro™ 

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมกระบวนการทำงานภายในโรงฟักไข่ เพื่อคุณภาพลูกไก่ที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานข้อมูล

สำหรับรองรับการนำไปใช้ทำ Machine Learning หรือ Big Data ที่จะเป็นเทรนด์สำคัญในอนาคตอีกด้วย

Stainless Steel

บริการออกแบบ และติดตั้งงาน โรงฟักไข่ และระบบอัตโนมัติ

INCUBATORS | HATCHERY AUTOMATION

สนใจติดต่อเรา